STRONA ARCHIWALNA

בית ספר יסודי

אנו מלמדים בכיתות הבאות: 0 (כיתת טרום בית ספר היסודי), I-III  (לימודים מאוחדים) ו- IV-VI. אנו שמים דגש על הפיתוח האישי של כל תלמיד ויחסים תקינים בקבוצות תלמידים.

אנו מבצעים תכנית לימודים התואמת את תכנית הבסיס של משרד ההשכלה הלאומית (MEN) עם יישום של מערכת מייחדת של אינטראקציות פסיכולוגיות – פדגוגיות במטרה לפתח את הכישורים של הילדים באמצעות שימוש בעובדת התעניינותם בעולם. בגדר שיטות העבודה אנו משתמשים גם בסדנאות ובפרויקטים המבוצעים ביחד בקבוצות עבודה. אנחנו לא נותנים שיעורים הביתה, כי לדעתנו זה בית הספר שאמור לתמוך בבית, ולא להכביד בנוסף על ההורים. בכיתות הצעירות אנו שמים דגש על קריאה וכתיבה חופשית, אנחנו רוצים שתלמידינו ילמדו לאהוב את הספר, מה שעוזר בשלבי השכלה מאוחרים יותר.

יסודות החישוב הנכונים מהווים יסוד להצלחות מאוחרות יותר. אנחנו מנסים ללמד את סוגיות המדע בהתבסס על החוויות והניסיון העצמי של התלמיד, מכך נובעים טיולים רבים ולימודים מחוץ לבית הספר. דגש גדול אנחנו שמים על השכלה אומנותית, מאחר והיא גורמת הרבה הנאה לתלמידים.

תקנון

הוראות משרד בית ספר יסודי

מפרט מתיק בית ספר היסודי

תכניות הלימודים של בית ספר היסודי

מפרט ספרי הלימוד לבית ספר היסודי

מפרט התכניות של בית ספר היסודי

ציוד בסיסי בקשה מספר 1

ציוד בסיסי בקשה מספר 2

szkolapodstawowa@szkolysalomon.pl

Kluby edukacji

Facebook