STRONA ARCHIWALNA

תיכוןאנו מלמדים בכיתות I-III.

אנו מבצעים תכנית לימודים התואמת את תכנית הבסיס של משרד ההשכלה הלאומית (MEN), אנו מכינים את התלמיד לבחינת הבגרות ולהשכלה גבוהה.

העבודה מתבצעת לרוב על ידי תכנית הקורסים (בצורה של הרצאות, סדנאות, לימודי אינטרנט, ייעוצים) ברמות לימוד שונות, בהתאם לצורך האישי של כל תלמיד.

קורסים מורחבים  המתמקדים במקצועות פרטניים מנוהלים בהתאם לעדיפויות של התלמידים – במיוחד בכיתה האחרונה לפני הבגרות. אנחנו מתרגלים את היעילות בפתרון מבחנים הנחוצה למבחן הבגרות, עם זאת אנחנו עדיין מנסים לתמוך בחשיבתם האישית של התלמידים.

תקנון

הוראות משרד התיכון

מפרט מתיק התיכון

תכניות הלימודים של התיכון

מפרט הספרים לתיכון

מפרט התכניות של התיכון

ציוד בסיסי בקשה מספר 1

ציוד בסיסי בקשה מספר 2

liceum@szkolysalomon.pl

Kluby edukacji

Facebook